Algemene voorwaarden

 1. Advocatenkantoor Rafaela, hierna te noemen: ‘kantoor’, is een advocatenkantoor met als doel het bijstaan van (rechts)personen. Het kantoor is bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 56451830 ingeschreven.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgevers, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Opdrachtgevers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die aan het kantoor opdracht verleent tot het uitvoeren van werkzaamheden.

 

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor met
  inachtneming van deze algemene voorwaarden. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens het geval dat de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. De artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek, waarin het voorgaande wordt geregeld, 7:407BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt wanneer twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen en 7:409 BW, worden volledig uitgesloten.

 

 1. De uitvoering van de opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden alsmede tegen kosten van het kantoor in verband met het voeren van verweer tegen desbetreffende vorderingen.

 

 1. Het kantoor is gerechtigd om, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, in overleg met opdrachtgever derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het kantoor.

 

 1. De opdrachtgever is met betrekking tot de opdracht voor de verrichte werkzaamheden een honorarium aan het kantoor verschuldigd volgens de bij dit kantoor gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting, kantoorkosten en verschotten (onder andere griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten in verband met informatie uit openbare registers). Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen is het kantoor gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal dan met de einddeclaratie worden verrekend.

 

 1. Wanneer partijen een uurtarief overeen zijn gekomen zal het kantoor periodiek aan de opdrachtgever een declaratie uitbrengen wegens door haar verrichte werkzaamheden. De declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen veertien dagen te worden betaald, tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Wanneer de declaratie niet tijdig is betaald zal de opdrachtgever in verzuim geraken en is de opdrachtgever gehouden om wettelijke rente op grond van art. 6:119 Burgerlijk Wetboek aan het kantoor te betalen. Daarnaast zullen alle kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie in en buiten recht voor zijn rekening komen. De buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van het opeisbaar bedrag.

 

 1. Bij niet tijdige betaling van de declaratie is het kantoor gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

 

 1. Het kantoor is gemachtigd om betalingen voor de opdrachtgever te ontvangen, alsmede betalingen te ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Rafaela en Uiteen. De Stichting is door de opdrachtgever gemachtigd om ontvangen gelden aan het kantoor te betalen, teneinde te worden verrekend met de verzonden declaraties aan de opdrachtgever, ook wanneer de betalingstermijn hiervan niet is verstreken.

 

 1. Wanneer de uitvoering van een opdracht door het kantoor tot aansprakelijkheid leidt, zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van deze verzekering voor rekening van het kantoor komt. Deze verzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven.

 

 1. Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in art. 10 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door het kantoor aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 10.000,00.

 

 1. Het kantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, wanneer de opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden nar hem zijn verzonden of kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het kantoor is het Nederlands recht van toepassing. Het kantoor is bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten aangesloten. Deze geschillenregeling is van toepassing op alle overeenkomsten van het kantoor in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. Wanneer deze geschillencommissie niet bevoegd is zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.